I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Kameň Renesans, s.r.o. IČO: 54582822 so sídlom Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 57327/N (ďalej len: „správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa:Hlavná 22, 943 01 Štúrovo
  e-mail:racz.ferenc@kamenrenesans.sk
  telefón: +421 947 949 085

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťoví identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Správca nemenoval poverené osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnení objednávky:

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš súhlas sa spracováva pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že došlo k objednávke tovaru alebo služby. 

  2. Účelom spracovania osobných údajov je
 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie plnenia zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či zo strany správcu plniť.
 • Plnenie právnych povinností voči štátu,
 • Zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. 

  3. Zo strany správcu nedochádza/dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


V. Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúci sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 • Zaisťujúci služby prevádzky e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s chodom webstránky,
 • Zaisťujúce marketingové služby.

 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretých krajín (do krajín mimo EÚ) alebo medzinárodným organizáciám. Príjemca osobných údajov z tretích krajín sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je vykonané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby Mailchimp,
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, prípadne aplikácie, ktoré však v súčasnosti správca nevyužíva.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedziť spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedené v čl. III týchto podmienok.
   
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad ochrany osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.


VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobne, najmä heslo

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste si oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 06.03.2023.